Snösjöns Kalkbrott. Sydost om Ludvika.

Gruvområde, ca 200x50-90 (N-S), bestående av 6 gruvhål, 2 grunder, 1kolbotten och minst 7 skrotstenshögar. Gruvhålen, är 5x5 till 65x45 m i varierande form och riktning. De flesta är vattenfyllda, 4-9 m dj ner till vattenytan. Flera gruvschakt har bitvis överhäng, samt mellan några finns korta orter och rännor för dränering och transport. Husgrunderna, är 5x4 och 7x5 m st, (varierande riktningar), av kallmurad kalksten, 0.7 m br, 0.7-1 m h. Inom området är många skrotstenshögar, oregelbundna, 10- 35 m st och 1-3 m h, starkt övermossade. Kolbottnen, i N, är 7x7 m och har kantvall med kolstybb. Liggmila. Området är delvis tätt beväxt med blandskog, lövsly och rik, frodig markvegetation. Kring alla gruvschakten finns kraftiga nätstaket med mellanliggande passager. Limgruva enligt LMV-akt från år 1802-03.

Mineral som hittas där.

Grossular

Vesuvianit

Vesuvianit